Pradžia Svetainės struktūra
Paieška:

VISAGINO ATOMINĖ ELEKTRINĖ

2007 m. Lietuvos Respublikos Seimas, įgyvendindamas Nacionalinę energetikos strategiją bei siekdamas užtikrinti, kad Lietuva neprarastų elektros energiją generuojančių šaltinių dėl Ignalinos atominės elektrinės uždarymo, sudarė sąlygas Lietuvoje pastatyti naują atominę elektrinę, priimdamas Atominės elektrinės įstatymą.

 

Vertinamas planuojamas Visagino atominės poveikis aplinkai

 

Visagino atominės elektrinės projektas – naujos atominės elektrinės Lietuvoje ir su ja susijusios infrastruktūros projektas. Šį projektą įgyvendina "Lietuvos energija", UAB įmonė VAE SPB.

Vadovaujantis LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatomis atominės elektrinės įrengimo poveikis aplinkai privalo būti įvertintas. Šis vertinimas buvo atliktas dviem etapais. Pirmame etape parengta poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) programa, antrame etape rengiama PAV ataskaita, kurioje pateikiama informacija apie planuojamą ūkinę veiklą bei vertinamas galimas poveikis aplinkai. Sprendimą dėl planuojamo ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje 2009 m. balandžio mėn. priėmė LR aplinkos ministerija.

 

Suderinimui pateikta poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

 

2008 m. spalio mėn. VATESI, kaip ir kitoms poveikio aplinkai vertinimo procese dalyvaujančioms institucijoms, buvo pateikta Naujos atominės elektrinės Lietuvoje poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. Šioje ataskaitoje įvertintas iki 3400 MW galios atominės elektrinės Lietuvoje statybos ir eksploatacijos sąlygojamas poveikis aplinkai – gyventojams, socialinei ekonominei aplinkai, vandens sistemoms, oro kokybei, augalijai ir gyvūnijai, saugomoms teritorijoms, kultūros paveldui ir kiti klausimai. Taip pat įvertintos projekto alternatyvos – dvi galimos statybos aikštelės, esančios Ignalinos atominės elektrinės teritorijoje; technologinės reaktorių alternatyvos – verdančio vandens, suslėgto vandens ir suslėgto sunkiojo vandens; aušinimo būdų alternatyvos. Įvertinta ir nulinės alternatyvos – atominė elektrinė nestatoma Lietuvoje – poveikis aplinkai.

 

Pateiktos pastabos ataskaitai

 

VATESI įvertino, ar ataskaita parengta pagal PAV programą, ar visos joje minimos temos yra išnagrinėtos, o keliami klausimai atsakyti. Nagrinėjant PAV ataskaitoje pateiktą informaciją buvo atkreiptas dėmesys į atominių elektrinių technologijas, aprašomus branduolinės saugos principus, radioaktyviųjų atliekų tvarkymą, alternatyvių statybos aikštelių charakteristikas, veiklos riziką bei galimą radiologinį poveikį gyventojams ir aplinkai, įskaitant tarpvalstybinį poveikį. Buvo pateikti siūlymai papildyti ataskaitos skyrius, susijusius su aikštelių klasifikavimu ir priimtinumu, gyventojų apšvitos vertinimu, kritinės gyventojų grupės parinkimu bei tiesioginės apšvitos vertinimu, radioaktyviųjų atliekų tvarkymu ir avarijų analize, eksploatavimo nutraukimu ir avariniu pasirengimu.

 

2008 m. pabaigoje UAB „Visagino atominė elektrinė“ (dabar VAE SPB) pateikė pagal VATESI ir kitų PAV procese dalyvaujančių institucijų pastabas patikslintą Naujos atominės elektrinės Lietuvoje poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą. Pagal specialistų pateiktas pastabas dar iki techninės užduoties parengimo, projekto įgyvendinimo bendrovė turės atlikti papildomą studiją dėl radioaktyviųjų atliekų laidojimo ir techninėje užduotyje pateikti konkrečius reikalavimus poveikį aplinkai mažinančioms priemonėms bei nurodyti radioaktyviųjų medžiagų išmetimo ribinius kriterijus.

 

Vyko tarpvalstybinės konsultacijos

 

2008 m. lapkričio – gruodžio mėn. VATESI dalyvavo LR Aplinkos ministerijoje vykusiose tarpvalstybinėse konsultacijose su atstovais iš Austrijos, Lenkijos ir Baltarusijos dėl naujos atominės elektrinės Lietuvoje PAV ataskaitos. VATESI specialistai atsakė į užsienio specialistų klausimus, susijusius su branduolinės energetikos objektų licencijavimo tvarka, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategija, panaudoto branduolinio kuro tvarkymu, avarinių situacijų poveikio vertinimu.

 

Poveikio aplinkai ataskaitą įvertino speciali TATENA ekspertų misija

2009 m. sausio 26 - vasario 2 d. poveikio aplinkai ataskaitą įvertino speciali TATENA ekspertų misija, kuri pateikė  teigiamas išvadas dėl veiklos leistinumo aplinkos požiūriu. Daugiau>>

 

 

Naujos AE aikštelės vertinimas

2014 m. spalio 30 d. VATESI priėmė sprendimą suderinti naujos branduolinės elektrinės statybos vietos vertinimo ataskaitą. Daugiau>>

 

Darbus atliko UAB „Visagino atominė elektrinė“  (dabar VAE SPB) pagal TATENA reikalavimus NS-R-3 „Reikalavimai atominių elektrinių aikštelės vertinimui“. Aikštelės vertinimo ataskaita 2011 metų pabaigoje pateikta VATESI įvertinimui.

 

2010 m. lapkričio 8-12 d. aikštelės vertinimo geologinius aspektus taip pat įvertino TATENA ekspertų misija. Šios misijos susitikimuose taip pat dalyvavo VATESI ir Lietuvos geologijos tarnybos atstovai. Ekspertai pateikė teigiamas išvadas dėl atliktų geologinių tyrimų ir galimybės tirtose aikštelėse projektuoti branduolinę elektrinę, bei pateikė rekomendacijų dėl projekto įgyvendinimo.

 

 

Pagrindiniai su projekto įgyvendinimu susiję įvykiai

 

2007 m. spalio mėn. – VATESI suderina naujos atominės elektrinės Lietuvoje poveikio aplinkai vertinimo programą.

 

2007 m. lapkričio mėn. – LR Aplinkos ministerija patvirtina poveikio aplinkai vertinimo programą.

 

2008 m. spalio mėn. – VATESI buvo pateikta naujos atominės elektrinės Lietuvoje poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita.

 

2009 m. sausio mėn. – VATESI suderina naujos atominės elektrinės Lietuvoje poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą.

 

2009 m. balandžio mėn. – LR aplinkos ministerija priėmė sprendimą dėl UAB „Visagino atominė elektrinė“ (dabar VAE SPB) poveikio aplinkai ir leistinumo vykdyti veiklą pasirinktoje vietoje.

 

2014 m. spalio 30 d. - VATESI suderino naujos branduolinės elektrinės statybos vietos saugos vertinimo ataskaitą.

 

Daugiau informacijos:

UAB „Visagino atominės elektrinės“ projektas Lietuvoje

 

 

 

Atnaujinta: 2014-12-12