Pradžia Svetainės struktūra
Paieška:

Užduokite klausimą

Dažniausiai užduodami klausimai

Ignalinos AE uždarymas

Radioaktyviosios atliekos

Poveikis aplinkai

Branduolinė energetika kaimyninėse valstybėse

Branduolinės medžiagos

 

 

Ignalinos AE uždarymas

 

Kaip uždaroma Ignalinos atominė elektrinė?

Tarptautinė atominės energijos agentūra yra nustačiusi tris visuotinai pripažintus atominių elektrinių uždarymo etapus.

Pirmasis etapas – saugojimas stebint. Šis etapas prasideda sustabdžius reaktorių. Panaudotas branduolinis kuras iškraunamas iš reaktoriaus, nebereikalingos eksploatacinės sistemos atjungiamos, angos saugiai užsandarinamos. Elektrinė nuolat stebima ir kontroliuojama personalo ir reguliuojančios institucijos VATESI atstovų, siekiant įsitikinti, kad atominė elektrinė išlieka visiškai saugi. Šis etapas Lietuvoje turėtų trukti iki visas panaudotas branduolinis kuras bus iškrautas iš reaktoriaus. Visą panaudotą branduolinį kurą iš 1-ojo ir 2-ojo Ignalinos AE blokų numatoma pervežti į naująją laikinąją panaudoto branduolinio kuro saugyklą ir čia jį saugoti 50 metų.

Antrasis etapas – saugus reaktoriaus saugojimas. Visa elektros gamybos technologijos įranga ir kai kurie statiniai demontuojami. Užsandarintas reaktorius yra saugomas, o buvusi statinių vieta gali būti pakartotinai naudojama tokiai pačiai ūkinei veiklai. Įrangos arba statinių demontavimui reikės gauti VATESI leidimą šiems darbams, pagrindus jų saugą.

Trečiasis etapas – aikštelės panaudojimas. Reaktorius visiškai demontuojamas. Aikštelė, likę pastatai bei įranga gali būti pakartotinai naudojami. Jokia tolesnė kontrolė arba stebėjimas nebereikalingi. 

 

Ar pasikeitė VATESI funkcijos, galutinai sustabdžius abu Ignalinos atominės elektrinės energijos blokus?

Iš esmės, galutinai sustabdžius abu Ignalinos atominės elektrinės energijos blokus, VATESI funkcijos nepasikeitė. Yra vykdoma Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo priežiūra. Yra leidžiami bei atnaujinami įvairūs saugos reikalavimai, vykdomos inspekcijos, licencijuojama eksploatavimo nutraukimo veikla, išduodami leidimai įvairiems darbams. Visas šis procesas truks apie 25-30 metų. Pagrindiniai VATESI priežiūros darbai yra susiję su radioaktyviomis atliekomis, įrenginių išmontavimu, dezaktyvavimu. Po Ignalinos atominės elektrinės sustabdymo yra užtikrinama jos fizinė sauga, prižiūrimos veikiančios sistemos, apskaitomos branduolinės medžiagos bei atliekami kiti  darbai. 

Į viršų

 

Radioaktyviosios atliekos

 

Kas yra panaudotas branduolinis kuras?

Panaudotas branduolinis kuras – tai branduolinis kuras po naudojimo išimtas iš reaktoriaus ir laikomas netinkamu toliau naudoti. Tačiau pažymėtina, kad ir panaudotas branduolinis kuras turi naudingų medžiagų, kurios gali būti išgaunamos jį perdirbant.

 

Kas yra radioaktyviosios atliekos?

Radioaktyviosios atliekos – panaudotas branduolinis kuras ir kitos radioaktyviosios medžiagos, kurios laikomos netinkamos toliau naudoti pagal paskirtį.

 

Kaip tvarkomos radioaktyvios atliekos?

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas – tai veikla, susijusi su radioaktyviųjų atliekų perdirbimu, transportavimu, saugojimu ir laidojimu.

Daugiau informacijos galite rasti paspaudę šią nuorodą.

 

Kur gali būti laikomas panaudotas branduolinis kuras?

Panaudotas branduolinis kuras gali būti laikinai saugomas atominės elektrinės vandens baseinuose, kuriuose panaudotas branduolinis kuras yra ataušinamas. Taip pat panaudotas branduolinis kuras gali būti saugomas saugyklose (laikinas saugojimo būdas) arba kapinynuose, kuriuose ketinama laidoti panaudotą branduolinį kurą, neketinant jo iš ten išimti.

                     

Kokiu pagrindiniu principu vadovaujasi, tvarkant panaudotą branduolinį kurą?

Pagrindinis radioaktyviųjų atliekų tvarkymo principas – tvarkyti radioaktyviąsias atliekas taip, kad jos nekeltų pavojaus žmonėms bei aplinkai, be to, nesukeltų papildomų rūpesčių ateities kartoms. Turi būti užtikrinta branduolinė sauga.

 

Kas vykdo radioaktyvių atliekų tvarkymo priežiūrą?

Pagal Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo nuostatas VATESI yra svarbiausia radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugą reguliuojančioji institucija.

Daugiau informacijos apie VATESI funkcijas prižiūrint radioaktyvių atliekų tvarkymą, galima rasti paspaudus šią nuorodą.

 

Ar Lietuvoje yra saugomas panaudotas branduolinis kuras, kuris susidarė ne Lietuvoje?

Lietuvoje nėra saugomas panaudotas branduolinis kuras, atvežtas iš kitų valstybių. Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme yra įtvirtinta nuostata, kuri nustato draudimą įvežti į Lietuvos teritoriją radioaktyvias atliekas.

 

2004 m. pabaigoje buvo galutinai sustabdytas 1-asis Ignalinos atominės elektrinės blokas. Ar galima buvo 1-ojo bloko reaktoriuje likusį kurą panaudoti 2-ame?

Dalis panaudoto, bet nesudegusio, branduolinio kuro buvo perkelta iš Ignalinos atominės elektrinės 1 – bloko į 2 – ąjį bloką tolesniam naudojimui. Tokiu būdu buvo sumažintas panaudoto kuro kiekis, o taip pat sutaupyta lėšų šviežio kuro pirkimui. 

 

Kaip Lietuva sprendžia branduolinių (radioaktyviųjų) atliekų klausimą?

Panaudojus branduolinį kurą, susidaro radioaktyviosios atliekos. Svarbiausia jas tvarkyti ir saugoti taip, kad ateities kartoms nebūtų palikta nepakeliama našta. Panaudotas branduolinis kuras yra izoliuojamas – rūpestingai įdedamas į sandarų ir patvarų apvalkalą ar konteinerį ir saugomas bei prižiūrimas.

Lietuvoje kol kas panaudotas branduolinis kuras yra saugomas energetinių blokų baseinuose arba konteineriuose Ignalinos atominės elektrinės teritorijoje. Radioaktyviosios atliekos ateityje gali būti laidojamos Lietuvoje ar regioniniuose kapinynuose. Tokių kapinynų įrengimas šiuo metu yra svarstomas. Taip pat galimas panaudoto branduolinio kuro perdirbimas, tačiau atliekų saugojimo ir laidojimo klausimas vis vien tokiu atveju išlieka aktualus.

Lietuvoje yra įsteigta VĮ Radioaktyvių atliekų tvarkymo agentūra, kurios veiklos tikslas yra sutvarkyti ir palaidoti visas jai perduotas radioaktyviąsias atliekas užtikrinant jų saugą.  

Į viršų


Poveikis aplinkai

 

Ar branduolinė energetika gali būti vadinama žaliąja energetika?

Branduolinė energetika yra labai palanki energetikos rūšis kovojant su klimato atšilimu, nes branduolinėse jėgainėse gaminant energiją išsiskiria tik nežymūs anglies dvideginio kiekiai. Didžiausia branduolinės energetikos problema – jos atliekos, tačiau skirtingai nuo organinį kurą naudojančių elektrinių pagrindinės atliekos – anglies dvideginio, kuris yra dujų pavidalo, atliekas galima nesunkiai lokalizuoti nuo aplinkos, o ir jų kiekis, tenkantis vienam pagamintos energijos vienetui, yra labai nedidelis, Viena didžiausių problemų, susijusių su anglies dvideginio išskyrimu į atmosferą yra ta, kad šių dujų pavidalo atliekų neįmanoma izoliuoti ir sutvarkyti taip, kaip tai daroma su branduolinės energetikos gamybos atliekomis. Panaudotą branduolinį kurą galima izoliuoti nuo aplinkos. Jis yra laikomas saugyklose arba kapinynuose.  


Branduolinė energetika kaimyninėse valstybėse

 

Kaip valstybė, planuojanti statyti atominę elektrinę, turi tai suderinti su kaimyninėmis valstybėmis?

Statant atominę elektrinę, šis klausimas derinimas su kaimyninėmis valstybėmis. Pati šalis, būdama suvereni, nusprendžia, ar statyti atominės energetikos objektą, ar ne. Su kaimyninėmis valstybėmis derinami poveikio aplinkai  klausimai pagal Poveikio aplinkai įvertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espoo) konvenciją. Šis derinimo procesas yra grindžiamas geranoriškumo pagrindu, konsultacijų, viešųjų svarstymų pagrindu ir pan. Galutinį sprendimą bet kuriuo atveju priima atominę elektrinę besirengianti statyti valstybė.

 

Ar TATENA gali neleisti statyti atominės elektrinės, jeigu nustatoma, kad jos projektas neatitinka kokių nors tarptautinių saugos ar kitokių reikalavimų?

Tarptautinės atominės energijos agentūra (TATENA) rūpinasi saugiu, nepavojingu bei taikiu atominės energetikos panaudojimu. Ši tarptautinė organizacija neturi veto teisės ir negali uždrausti valstybei narei ar kokiai kitai valstybei, kuri nėra šios tarptautinės organizacijos narė, statyti atominę elektrinę. Valstybė narė gali paprašyti, kad agentūra organizuotų vadinamąją tarptautinę ekspertų misiją, kuri, susipažinus su situacija ir pateiktais dokumentais, išsakys savo ekspertų nuomonę pateiks rekomendacijas įvairiais atominės energetikos objekto projektavimo, statymo ar eksploatavimo klausimais.

 

Į viršų

 

Branduolinės medžiagos

 

Kas yra branduolinės medžiagos?

Branduolinės medžiagos yra uranas, plutonis, toris.

 

Kokia branduolinių medžiagų kilmė?

Gamtoje yra natūralių urano klodų, vadinamoji urano rūda. Tačiau ne visos urano rūšys yra randamos gamtoje, kai kurios išgaunamos pramoniniu būdu. Šios medžiagos gali būti gaunamos iš branduoliniuose reaktoriuose neutronais apšvitinto urano arba torio, arba iš panaudoto branduolinio kuro cheminio atskyrimo būdu.

 

Kas yra branduolinis kuras?

Branduolinis kuras – medžiagos, naudojamos branduolinei energijai gaminti. Ignalinos atominėje elektrinėje naudojamas urano-erbio kuras.

 

Kas yra branduolinė energija?

Branduolinė energija – tai tam tikra energijos rūšis, kuri naudojama elektrai ir šilumai gaminti.  

Į viršų